EILE

Jagu O hõlmab riikliku iseloomuga tegevusi, mida tavaliselt teostavad avalik-õiguslikud üksused. Siia kuulub seaduste ja nendest tulenevate määruste vastuvõtmine ja juriidiline tõlgendamine, nendel aktidel põhinevate programmide (plaanide) haldamine, seadusandlikud tegevused, maksustamine, riigikaitse, avalik kord ja julgeolek, immigratsiooniteenistused, välissuhted ja valitsuse programmide (plaanide) haldamine. Jagu hõlmab ka kohustusliku sotsiaalkindlustuse.
Ainuüksi õiguslik või institutsionaalne seisund ei määra kuulumist sellesse jakku. Kui üksuse tegevus kuulub oma iseloomult mõnesse teise EMTAKi jakku, tuleb ta liigitada sinna, vaatamata üksuse avalik-õiguslikule staatusele. Näiteks koolisüsteemi haldamine (st määrused, kontroll, õppekavad) kuulub siia jakku, aga õpetamine mitte (vt jagu P); vangla- ja sõjaväehaiglad liigitatakse tervishoiu alla (jagu Q). Analoogiliselt võivad mõningaid selles jaos kirjeldatud tegevusi teostada valitsusvälised üksused.

Erialaliidud:
Eesti Tööandjate Keskliit
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
70000042 Põllumajandusuuringute Keskus Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus 5 449.25
70000272 Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused 0.00
70000303 Konkurentsiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused 225.00
70000310 Registrite ja Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 399 374.83
70000332 Statistikaamet Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused 29 396.16
70000349 Maksu- ja Tolliamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused 41 054.77
70000562 Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70000585 Päästeamet Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused 1 064 303.40
70000734 Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70000740 Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 53 589.69
70000898 Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 205 696.55
70000906 Prokuratuur Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus 3 098.75
70000941 Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70000958 Muinsuskaitseamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus 0.00
70001113 Tallinna Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus 16 134.33
70001231 Kliimaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 969.60
70001490 Transpordiamet Transpordi ja side haldus 551 449.21
70001952 Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70001969 Tööinspektsioon Muud majandustegevust toetavad tegevused 0.00
70001975 Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus 0.00
70002526 Välisministeerium Välissuhted 83 004.04
70003098 Maa-amet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus 108 889.31
70003158 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 6 637.39
70003164 Patendiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused 110.69
70003218 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Transpordi ja side haldus 119 412.58
70003477 Ravimiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus 18 306.00
70003491 Riikliku Lepitaja Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70003690 Keeleamet Hariduse haldus 0.00
70004235 Andmekaitse Inspektsioon Mujal liigitamata riigi haldustegevus 0.00
70004502 Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70004809 Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus 42 635.76
70005967 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused 5 265.22
70006056 Tartu Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus 44 937.62
70006317 Riigi Infosüsteemi Amet Mujal liigitamata riigi haldustegevus 366 974.24
70007340 Riigi Tugiteenuste Keskus Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused 5 659.97
70007446 Häirekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused 0.00
70007647 Kaitseressursside Amet Riigikaitse 20 190.00
70008144 Viru Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus 64 496.97
70008256 Vabariigi Valimiskomisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus 0.00
70008440 Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 429 096.32
70008641 Kaitsevägi Riigikaitse 398 698.50
70008658 Keskkonnaamet Keskkonnakaitse haldus 38 978.81
70008747 Politsei- ja Piirivalveamet Avalik korrakaitse- ja julgeolekuteenistused 2 180 689.87
70008799 Terviseamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus 499 271.59
70009043 Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus 0.00
70009155 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70009244 Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 141 580.53
70009445 Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 137 532.51
70009764 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Riigikaitse 13 083 985.75
70009770 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 476 999.46
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy