EILE

AS Alexela (10015238)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
AS Alexela
Registrikood
10015238
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
15.03.1996 (28 aastat tagasi)
KMKR number
EE100281017
Põhikapital
1643933.00 EUR
AS Alexela on registrisse kantud 15.03.1996 (28 aastat 3 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 11. AS Alexela on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 10015238, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100281017. Põhikapitali suurus on 1643933.00 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Aivo Adamson, Karmo Piikmann ja Marti Hääl.

Ettevõtte põhitegevusalad on Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Mootorikütuse hulgimüük, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
25 665 870
1 553 861
183 963 744
458
2023.4
20 646 342
1 382 222
164 080 261
452
2023.3
15 413 402
1 474 806
147 351 007
443
2023.2
18 197 980
1 235 897
145 232 101
459
2023.1
28 269 576
1 158 346
198 142 041
401
2022.4
25 692 209
1 069 035
193 663 353
392
2022.3
24 690 166
1 160 088
188 593 335
377
2022.2
21 452 554
947 394
161 565 335
400
2022.1
21 089 518
868 345
156 878 088
346
2021.4
16 119 155
770 583
117 816 248
317
2021.3
13 456 014
843 896
90 920 117
305
2021.2
11 870 662
768 935
82 924 059
313
2021.1
11 579 542
617 855
79 598 521
290
2020.4
10 873 786
635 440
68 355 354
274
2020.3
11 476 192
693 473
64 127 088
279
2020.2
7 052 914
701 360
57 544 972
299
2020.1
8 434 330
633 989
67 815 487
292
2019.4
2 552 807
624 003
64 797 416
289
2019.3
2 433 135
625 341
63 584 392
287
2019.2
1 576 601
175 210
12 649 130
290
2019.1
2 167 960
118 127
15 874 700
49
2018.4
1 142 246
107 039
10 724 039
45
2018.3
1 065 840
100 560
9 611 314
47
2018.2
1 397 144
107 162
11 210 952
42
2018.1
1 676 669
94 875
12 052 240
34
2017.4
1 356 215
92 066
7 833 892
34
2017.3
957 610
94 288
5 405 731
38
2017.2
952 157
108 578
6 079 364
39
2017.1
972 834
98 591
7 428 273
40
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 20-1/23-10539-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 7. dets 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Poolte vaidlus on selles, kas kaupleja on tarbijale teinud tahteavalduse selle kohta, et gaasi hind muutub ja kui tahteavaldus on tehtud, siis kas see on tarbijale teatavaks tehtud.

Tarbija on esitanud väite, et temale ei ole e-kirja teel esitatud teadet ega arvet, millest selgub kaupleja tahteavaldus hinna muutmiseks.

Kaupleja vastuse kohaselt on tarbija väide tõendamata ja asjakohatu.

Analoogselt tsiviilkohtumenetlusega (TsMS § 5 lg 1 ja § 230 lg 1) lahendatakse ka kohtueelselt vaidlusi poolte esitatud asjaolude ja tõendite põhjal.

Vaidlus on tahteavalduse kättetoimetamise üle. Tahteavalduse tegija peab selle saajale teatavaks tegema (TsÜS § 69 lg 2). Käesoleval juhul on seega tõendamiskoormis kauplejal. Kaupleja peab tõendama, et on tahteavalduse tarbijale teatavaks teinud.

Kaupleja ei ole tahteavalduse teatavaks tegemise kohta esitanud tõendeid selle kohta, missugune oli tehtud tahteavaldus ega ka seda, kuidas, mis päeval ja mis kell on see tarbijale teatavaks tehtud. Üldine jutt sellest, et saadeti e-kiri, ei ole tahteavalduse kättetoimetamine ega selle tõendamine.

Pool valib ise viisi enda menetlusõiguste kasutamiseks. Antud juhul ei ole kaupleja enda väiteid tõendanud ja tahteavalduse kättetoimetamise kohta ei ole kaupleja esitanud mingeid tõendeid, ei ole esitatud tõendeid, mis kuupäeval ning mis kell ja kuidas on kaupleja tarbijale arved esitanud ja mis tõendab nende saamist.

Samas on tarbija avaldanud, et ei eita, et kaupleja on tahteavalduse teinud. Tarbija ei avalda, millal ja kuidas ta arved sai. Tarbija väitel on küsimus selles, kuidas teavitamine on tehtud.

Tarbija on esitanud arved, millel on teave hinnamuudatuse kohta. Sellest järeldub, et tarbijale on need arved saadetud ja tarbija on need kätte saanud.

Tarbija väitel on arvel hinnamuudatuse teavitamine lubamatu, sest isik ei eelda, et arvel teavitatakse hinnamuudatusest. Antud juhul on hinnamuudatuse teave arvel nähtav, kiri ei ole märkamatult väike ega ka sisult arusaamatu. Tarbija on esitanud teooria, et tal ei ole kohustust e-kirju vaadata ja selle tõttu ei pruugi talle e-kirjade sisu teatavaks saada. Tarbija on lepingusuhtes teisele poolele andnud enda e-posti aadressi ning järelduvalt võib seda poolte suhtluses kasutada. 

Tarbija väide, et arvel avaldatud lisateave ei pruugi olla parim viis teadete esitamisel, on õige. Tarbija esitatud Eesti Gaasi teate näidis on kahtluseta teadete tegemise parem praktika, kui teavituste esitamine lisatekstina arvel, kuna arve saaja eeldab, et arve on dokument, millega tehakse talle teatavaks antud perioodi eest tasumisele kuuluv summa ja selle kujunemine. Pärast arve summat esitatud muu teave võib jääda tähelepanuta, sest ei saa eeldada, et arve saaja pöörab arve saamisel tähelepanu muule, kui selles tasumise kohustuse kohta avaldatu.

Kui teavitus või tahteavaldus on pealkirjastatud, kui ARVE, siis ei saa adressaat eeldada, et tegemist ei ole arvega vaid ka tahteavaldusega pooltevahelise lepingu muutmiseks. Muu teabe esitamisel võiks see selgelt ja tähelepanu püüdvalt sisalduda ka dokumendi pealkirjas.

Kaupleja ei ole teavet esitanud parimal viisil. Asjaolusid arvestades on tahteavaldus siiski tehtud ja ka tarbijale kätte toimetatud.

 

 

Otsuse nr 19-1/23-03060-026 (otsuse avaldamise kuupäev: 25. juuli 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Iseenesest on õige tarbija arvamus selles, et lepingulise suhte muutmine saab üldjuhul toimuda lepingupoolte kokkuleppel. Komisjon selgitab tarbijale, et lisaks kokkuleppele võib lepingu ühepoolse muutmise õigus tuleneda lepingust (VÕS § 13 lg 1).

Kõnealusel juhul on pooled lepingu sõlmimisel kokku leppinud, et hind kehtestatakse hinnaperioodide kaupa müüja (kaupleja) poolt. Seega ei ole järgnevaks hinnaperioodiks hinna muutmise teate saatmine lepingu muutmise ettepanek vaid kaupleja poolt lepingus ettenähtud viisil kehtestatud muudatusest (uuest hinnast) teavitamine. Teade on esitatud piisavalt nähtaval ja selgel viisil ning tarbijal oli võimalus sellega nõustuda või siis mittenõustumise korral lepingust vabaneda.

Kauplejalt teate saamisest alates 30 päeva kestel oli tarbijal õigus lepingu muutmisega mitte nõustuda, so teatada lepingu ülesütlemisest. Sellisel juhul kehtinuks leping kuni lõppemiseni muutmata kujul. Lepingu p 4.2 teise lause järgi on pooled lepingu sõlmimisel andnud vaikimisele nõustumise tähenduse, mis on tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 68 lg 4 kohaselt lubatav. Vaikimine loetakse nõusolekuks, kui see tuleneb seadusest, poolte kokkuleppest või pooltevahelisest praktikast.

Otsuse nr 19-1/22-04138-014 (otsuse avaldamise kuupäev: 3. aug 2022)

Otsus: Tarbija kahjuks
Kui kaupleja soovib tarbijale lepingu muutmise pakkumuse edastada arvel, siis tuleb arve ja lepingu muutmise tahteavaldus selgelt eristada viisil, mis on tarbija jaoks lihtsasti märgatav. Arve ja lepingu muutmise tahteavalduse edastamisel tarbijale e-kirja teel (sh e-kirja manusena) tuleb e-kirja pealkirjas ja sisus kajastada ka lepingu muutmise tahteavalduse olemasolu. Arve edastamisel ainult tarbija internetipanka (nt püsimaksekorraldus), tuleb lepingu muutmise tahteavaldus edastada eraldi tarbija kontaktandmetele, kuivõrd internetipanka ei saa üldjuhul käsitleda tarbija kontaktandmena ja üldise teabevahetusvahendina ning tarbija ei pruugi vastavat tahteavaldust kätte saada“

Otsuse nr 19-1/20-000626-014 (otsuse avaldamise kuupäev: 24. märts 2020)

Otsus: Tarbija kasuks
VÕS §-s 113'' lg 2 on reguleeritud tarbijalt sissenõudmiskulude ja kahju hüvitise nõudmine peale lepingu lõppemist. Majandus- või kutsetegevuses tegutsev võlausaldaja (nõue kuni 500 eurot) võib pärast lepingu lõppemist nõuda tarbijalt tarbijaga sõlmitud lepingu alusel sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 30 eurot, seejuures võib esimese tarbijale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest nõuda kuni 15 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 eurot. Kui kohustuse täitmisega viivitamisest tekkinud võla sissenõudmisega seotud kahju suurus ületab sissenõudmiskulude hüvitise määra, võib võlausaldaja nõuda viivist ja sissenõudmiskulude hüvitise määra ületava kahju hüvitamist üksnes erandlikel asjaoludel, eelkõige kui sissenõudmistoimingud on olnud erakordselt keerukad. Kahju tõendamise koormus lasub hüvitise nõude esitajal. Kõnealusel juhul ei ole kaupleja tõendanud tarbijale tasuliste meeldetuletuskirjade saatmist. Kaupleja ei ole esile toonud mingeid asjaolusid, mis annaks õigus nõuda tarbijalt kahju hüvitamist muul kui seaduses ettenähtud viisil. Seaduses ettenähtu järgi ei ole kahju hüvitise nõude eeldused täidetud. Kestvuslepingu viimase perioodi arve (6,89) sissenõudmiseks ca 5 korda suurema sissenõudekulu tekitamine ei ole varasemat korrektset maksekäitumist arvestades proportsionaalne.

Otsuse nr 19-1/23-12309-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 27. märts 2024)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija palus tunnistada tühiseks kaupleja poolt etteteatamise tähtaja rikkumisega edastatud elektrienergia müügilepingu ülesütlemise ning selle järgselt esitatud lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu nõude. Komisjon tuvastas ülesütlemise rikkumise ja rahuldas tarbija nõude.
458
Töötajad
183 963 744 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6290000
E-post
alexela@alexela.ee
Koduleht
www.alexela.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 11, 10111 42

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
5997

Aktsiaraamatu pidaja

al. 28.09.2017
Aivo Adamson
3
25.04.1965 (59)

Juhatuse liige

al. 05.06.2019
Karmo Piikmann
3
18.02.1986 (38)

Juhatuse liige

al. 22.06.2018
Marti Hääl
17
10.10.1972 (51)

Juhatuse liige

al. 27.04.2023

Kandevälised isikud

Nimi
Grant Thornton Baltic OÜ
42

Audiitorettevõtja

al. 04.09.2018
Priit Penjam
12
21.05.1983 (41)

Nõukogu liige

al. 01.09.2020
Hans Pajoma
9
04.01.1974 (50)

Nõukogu esimees

al. 01.04.2022
Andreas Laane
12
12.05.1975 (49)

Nõukogu liige

al. 19.09.2022
Mikhail Kazarin
5
10.04.1975 (49)

Nõukogu liige

al. 25.05.2023

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Heiti Hääl
14
10.05.1963 (61)

kaudne osalus

al. 22.08.2023
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy